Privacy statement

 

Uw gegevens, ons belang........

VMB Security & Solutions is een recherchebureau met een zogenaamde POB vergunning, afgegeven door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. VMB Security & Solutions is zich bewust van zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is hierin leidend.

VMB Security Systems is een bedrijf gespecialiseerd in beveiligingstechniek. Ook zij zijn zich bewust van een veilige omgang met uw persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ook hierin laten we ons leiden door de AVG.

Verantwoordelijkheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Soms verkrijgen we persoonsgegevens van onze opdrachtgevers. Ook kan het zijn dat uw persoonsgegevens in een rechercheonderzoek, of andere werkzaamheden worden verkregen. Uw persoonsgegevens kunnen ook verstrekt worden aan derden. Dit doen we eigenlijk alleen maar als wij daar van u toestemming voor hebben gekregen. Verstrekking aan derden kan zonder uw toestemming alleen in het geval dat wij daar een wettelijke verplichting toe hebben.

Met welk doel gebruiken we uw persoonsgegevens

VMB Security & Solutions gebruikt uw gegevens voor de navolgende doeleinden: § voor de juiste uitvoering van (recherche)onderzoeken

   §  voor het verstrekken van juiste persoonsinformatie aan onze opdrachtgevers en andere 
belanghebbenden.

   §  voor instellingen en/of bedrijven waar wij op grond van wettelijke verplichtingen gehouden zijn uw 
gegevens te bewaren.
VMB Security Systems gebruikt uw gegevens voor de navolgende doelen: 
§ voor de juiste uitvoering van opdrachten tot plaatsing van beveiligingssystemen

   §  het onderhouden van alarmsystemen en camerasystemen

   §  het verstrekken van de juiste persoonsgegevens voor waarschuwingsadressen

   §  het op afstand monitoren van uw alarmsysteem of camerasysteem en in het geval van storingen deze, 
waar mogelijk, op afstand op lossen. 
Welke gegevens verwerken wij VMB Security & Solutions verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens van u, voor zover die bij ons bekend zijn (geworden): 
§ naam, adres en woonplaats gegevens.

   §  uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)

   §  gegevens die betrekking hebben op uw persoon en die u ons zelf (uit eigener beweging) aan ons 
verstrekt. 
Het kan zijn dat wij ook bijzondere persoonsgegevens van u verwerken, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of strafrechtelijke gegevens. 
VMB Security Systems verwerkt in ieder geval de volgende persoonsgegevens:
§ Locatiegegevens van klanten bestaande uit: vestigingsadres en woonplaats § Uw contactgegevens (b.v. uw mailadres, telefoonnummer)
§ IP gegevens van installaties 
Hoe weet u welke persoonsgegevens wij bewaren VMB Security & Solutions en VMB Security Systems bewaren uw persoonsgegevens digitaal. Als u wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben bewaard, heeft u de mogelijkheid deze op te vragen en/of in te zien. U heeft hierbij het recht om persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen, te laten verwijderen, maar ook om bezwaar te maken tegen het bewaren ervan. In de meeste gevallen heeft u toestemming gegeven dat wij uw persoonsgegevens bewaren. In dat geval kunt u uw toestemming hiervoor (te alle tijde) intrekken.

Wij behandelen uw verzoek hiertoe uitsluitend schriftelijk, het liefst per mail: VMB Security & Solutions

VMB Security Systems info@vmbrecherche.nl

Op basis van uw verzoek nemen wij binnen 2 (werk)dagen contact met u op.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens

VMB Security & Solutions en VMB Security Systems bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is. VMB Security & Solutions en VMB Security Systems bewaren alleen de noodzakelijke persoonspersoonsgegevens van u. Ook bewaren VMB Security & Solutions en VMB Security Systems uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden zoals die eerder in dit privacy statement zijn genoemd.
Wilt u weten waarvoor en hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren, vraag het ons gerust.

Veilig bewaren van uw persoonsgegevens

VMB Security & Solutions en VMB Security Systems zijn zich bewust van de risico’s van het (digitaal) bewaren van uw persoonsgegevens. VMB Security & Solutions en VMB Security Systems hebben belangrijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om de risico’s dat er iets misgaat met uw persoonsgegevens te verkleinen. Ons personeel is kent het belang van de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Onze computers zijn beveiligd tegen hacken en met deugdelijke virusdetectie. Wij werken met toegangsbeveiliging. Niet alleen op onze computers, maar ook op onze gebouwen.

Klachten

Bent u niet tevreden over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan vragen wij u dit met ons te bespreken. Neem hiertoe contact op met VMB Security & Solutions of VMB Security Systems. Wij zijn altijd bereid om uit te leggen hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij zullen uw vraag en/of klacht uiterst zorgvuldig behandelen.

U kunt ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens, de Nederlandse toezicht autoriteit.

VMB Security & Solutions en VMB Security Systems verwijzen tevens naar de volgende websites:

de autoriteit persoonsgegevens 
informatie over de AVG

website dienst justis

de BPOB branchevereniging voor particuliere onderzoekbureaus